Głowno na mapie Mazowsza w Atlasie Historycznym Polski

Mapa próbuje zrekonstruować  stan z XVI wieku. Powyższy fragment obejmuje zachodnią część województwa rawskiego graniczącą z województwem łęczyckim (na obszarze którego znajdowały się Bratoszewice, Sobota, Bielawy, Orłów). Czarną linią przerywaną z pomarańczowym konturem zaznaczono granicę ziemi rawskiej (powiatu rawskiego) i sochaczewskiej (powiatu sochaczewskiego). Głowno znajduje się w powiecie rawskim ziemi rawskiej województwa rawskiego. Ciągłą linią fioletową oznaczono granicę archidiakonatu łęczyckiego z łowickim, wchodzących w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. Granica ta dość dokładnie pokrywa się z granicą województwa łęczyckiego i rawskiego. Fragment archidiakonatu łęczyckiego (parafii Bielawy) znajdujący się na terenie województwa rawskiego obejmuje wieś Walewice, która pierwotnie stanowiła część parafii Chruślin w archidiakonacie łowickim. Na mapie nie zaznaczono podziału na dekanaty. Z wyjątkiem parafii Lipce i Słupia, które wchodzą w skład dekanatu skierniewickiego, pozostałe parafie należą do dekanatu łowickiego. Kropkowane linie fioletowe oznaczają granice parafii. Granice parafii w znacznej części pokrywają się z granicami administracyjnymi powiatów.  Siedziba parafii oznaczona jest symbolem krzyża, a nazwa pogrubioną czcionką. Miasta oznaczono dużymi literami. Miejscowości będące własnością  kościelną oznaczono kolorem fioletowym, natomiast będące w posiadaniu szlachty kolorem żółtym. Nazwy miejscowości przedstawiono wg brzmienia z XVI wieku, ale za pomocą pisowni dzisiejszej. Zalesienie wobec braku dokładnych danych przedstawia stan z pierwszej połowy XIX wieku. W XVI wieku najprawdopodobniej lasy obejmowały o wiele większy obszar. Ciemną zielenią oznaczono lasy, jaśniejszą zarośla. Znaczna część kompleksów leśnych pokrywa się z granicami województw, powiatów lub parafii. Granice parafii są przybliżone. Ustalano je m.in. na podstawie lokalizacji i przynależności kościelnej wsi powstałych w wiekach późniejszych, a także na podstawie granic gmin i gromad z XX w.

Wsi i miasta kościelne przedstawione na mapie wchodzą w skład księstwa łowickiego należącego do dóbr stołowych archidiecezji gnieźnieńskiej. 

Źródło: PAN, Instytut Historii. Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN. Warszawa 1973.