Głowno na mapie województw łęczyckiego i sieradzkiego w Atlasie Historycznym Polski

Mapa próbuje zrekonstruować  stan z XVI wieku. Powyższy fragment obejmuje wschodnią część województwa łęczyckiego graniczącą z województwem rawskim (na obszarze którego znajdowało się Głowno i Dmosin). Czarną linią przerywaną zaznaczono granice powiatów. Mapa obejmuje fragmenty powiatów orłowskiego (z siedzibą powiatu - Orłowem, Sobotą, Bielawami, Waliszewem), brzezińskiego (ze Strykowem, Bratoszewicami) i łęczyckiego (z Piątkiem, Mąkolicami). Ciągłą linią fioletową oznaczono granicę archidiakonatu łęczyckiego z łowickim, wchodzących w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. Granica ta dość dokładnie pokrywa się z granicą województwa łęczyckiego i rawskiego. Fragment archidiakonatu łęczyckiego znajdujący się na terenie województwa rawskiego obejmuje wieś Walewice, która pierwotnie stanowiła część parafii Chruślin w archidiakonacie łowickim. Mapa nie uwzględnia granic dekanatów. Parafie na północ od Bzury należały do dekanatu kutnowskiego (Sobota, Orłów, Ciechosławice), parafie na południe od Bzury do dekanatu zgierskiego. Kropkowane linie fioletowe oznaczają granice parafii. Granice parafii w znacznej części pokrywają się z granicami administracyjnymi powiatów.  Siedziba parafii oznaczona jest symbolem krzyża, a nazwa pogrubioną czcionką. Miasta oznaczono dużymi literami. Miejscowości będące własnością monarszą oznaczone są kolorem czerwonym, stanowiące własność kościelną kolorem fioletowym, natomiast będące w posiadaniu szlachty kolorem żółtym. Nazwy miejscowości przedstawiono wg brzmienia z XVI wieku, ale za pomocą pisowni dzisiejszej. Zalesienie wobec braku dokładnych danych przedstawia stan z pierwszej połowy XIX wieku. W XVI wieku najprawdopodobniej lasy obejmowały o wiele większy obszar. Ciemną zielenią oznaczono lasy, jaśniejszą zarośla. Znaczna część kompleksów leśnych pokrywa się z granicami województw, powiatów lub parafii. Granice parafii są przybliżone. Ustalano je m.in. na podstawie lokalizacji i przynależności kościelnej wsi powstałych w wiekach późniejszych, a także na podstawie granic gmin i gromad z XX w.

Piątek, Mąkolice i Wola Mąkolska to część niegdyś o wiele bardziej rozległego klucza piątkowskiego będącego w posiadaniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Wsie na wschód od Soboty, począwszy od Urzecza stanowią część tenuty zduńskiej księstwa łowickiego, także we władaniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Własnością diecezji kujawskiej są wsie parafii Niesułków. Miejscowości będące własnością królewską wchodzą w skład starostwa łęczyckiego.

Źródło: PAN, Instytut Historii. Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN. Warszawa 1998.